Clock-Time

Linh mục Vinhsơn Nguyễn Minh Tuấn

Năm sinh: 22/08/1979
Chịu chức: 25/05/2010
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Nước Vàng
Địa chỉ: Nước Vàng, An Bình, Phú Giáo, BD.