Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Minh Chánh

Năm sinh: 19/12/1975
Chịu chức: 27/07/2004
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: Gx. Phú Lương - Gx. An Khương
Địa chỉ: Gx. Phú Lương ĐC: Thanh Lương, Bình Long, BP.