Clock-Time

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng

Năm sinh: 23/05/1970
Chịu chức: 22/12/2000
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Thánh Tuân
Địa chỉ: KP. 2, Châu Thành, TN.