Clock-Time

Linh mục Đaminh Nguyễn Ngọc Minh

Năm sinh: 16/01/1972
Chịu chức: 27/07/2004
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Lái Thiêu
Địa chỉ: Lái Thiêu, Thuận An, BD.