Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Đức

Năm sinh: 05/06/1971
Chịu chức: 08/09/1999
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Tha La
Địa chỉ: An Hoà, Trảng Bàng, TN