Clock-Time

Linh mục Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng

Năm sinh: 20/07/1970
Chịu chức: 04/04/2002
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Bến Sắn
Địa chỉ: Tân Hiệp, Tân Uyên, BD.