Clock-Time

Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Khánh

Năm sinh: 30/10/1962
Chịu chức: 05/02/1999
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Chơn Thành
Địa chỉ: Chơn Thành, BP.