Clock-Time

Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Thắng

Năm sinh: 12/08/1966
Chịu chức: 07/10/1993
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Hiệp Thạnh
Địa chỉ: Đá Hàng, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, TN.