Clock-Time

Linh mục Đaminh Nguyễn Thành Thái

Năm sinh: 25/05/1974
Chịu chức: 27/07/2004
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Hảo Đước
Địa chỉ: An Cơ, Châu Thành, TN.