Clock-Time

Linh mục Đaminh Nguyễn Thế Trường

Năm sinh: 12/10/1970
Chịu chức: 25/07/2006
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Suối Dây
Địa chỉ: Suối Dây, Châu Thành, TN.