Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Trịnh Can

Năm sinh: 14/09/1961
Chịu chức: 17/01/2002
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Lộc Thiện
Địa chỉ: Lộc Thiện, Lộc Ninh, BP