Clock-Time

Linh mục Vinhsơn Nguyễn Tuấn Dương

Năm sinh: 09/12/1979
Chịu chức: 25/07/2006
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Lực Điền
Địa chỉ: Ấp1, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD.