Clock-Time

Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Chí

Năm sinh: 24/12/1960
Chịu chức: 27/07/2000
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Minh Hưng - GX. Tân Hiệp
Địa chỉ: Ấp 3, Minh Hưng, Chơn Thành, BP.