Clock-Time

Linh mục Micae Nguyễn Văn Giang

Năm sinh: 26/09/1967
Chịu chức: 27/12/2000
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Bàu Ao
Địa chỉ: Kp. 4, Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD