Clock-Time

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Phương

Năm sinh: 06/06/1968
Chịu chức: 26/11/1998
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Hoàng Châu
Địa chỉ: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD