Clock-Time

Linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Ri

Năm sinh: 03/02/1941
Chịu chức: 28/11/1970
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Phước Điền
Địa chỉ: Thanh Điền, Châu Thành, TN