Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thịnh

Năm sinh: 14/10/1955
Chịu chức: 04/04/1991
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Phú Long
Địa chỉ: Lái Thiêu, Thuận An, BD.