Clock-Time

Linh mục Simon Nguyễn Văn Thu

Năm sinh: 05/10/1958
Chịu chức: 09/06/1998
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Búng
Địa chỉ: Hưng Phước, Hưng Định, Thuận An, BD.