Clock-Time

Linh mục Giuse Phạm Chí Dũng

Năm sinh: 30/11/1971
Chịu chức: 25/07/2006
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Thanh An
Địa chỉ: An Quý, Thanh An, Hớn Quản, BP.