Clock-Time

Linh mục Giuse Phạm Quang Tòng

Năm sinh: 16/04/1944
Chịu chức: 29/04/1970
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Phước Vĩnh
Địa chỉ: Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD.