Clock-Time

Linh mục Phaolô Phạm Quốc Tuý

Năm sinh: 20/03/1947
Chịu chức: 30/06/1975
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Bình Hoà
Địa chỉ: Bình Hoà, Lái Thiêu, Thuận An, BD.