Clock-Time

Linh mục Giuse Maria Phạm Tường Thành

Năm sinh: 02/12/1978
Chịu chức: 28/11/2014
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Bến Trường
Địa chỉ: Ấp Trường, Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh