Clock-Time

Linh mục Phêrô Phan Văn Toàn

Năm sinh: 11/07/1970
Chịu chức: 27/07/2004
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Lộc Ninh
Địa chỉ: Lộc Ninh, BP.