Clock-Time

Linh mục Phêrô Phan Văn Tươi

Năm sinh: 29/02/1956
Chịu chức: 25/07/2006
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Quản Lợi
Địa chỉ: Ấp Lợi, Tân Lợi, Hớn Quản, BP