Clock-Time

Linh mục Phaolô Thượng Nguyên Khôi

Năm sinh: 17/08/1974
Chịu chức: 18/10/2001
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Phước Hòa
Địa chỉ: Phước Hoà, Phú Giáo, BD