Clock-Time

Linh mục Gioakim Trần An Toàn

Năm sinh: 03/02/1947
Chịu chức: 08/12/1973
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Phú Ninh
Địa chỉ: KP. 1, Châu Thành, TN.