Clock-Time

Linh mục Phêrô Trần Công Cảnh

Năm sinh: 04/11/1977
Chịu chức: 02/07/2008
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: Gx. Rạch Kiến
Địa chỉ: Bưng Còng, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, BD.