Clock-Time

Linh mục Gioan Baotixita Trần Đình Phùng

Năm sinh: 04/10/1971
Chịu chức: 27/12/2000
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Kỉnh Nhượng
Địa chỉ: Trảng Sắn, Vĩnh Hoà, Phú Giáo, BD.