Clock-Time

Linh mục Tôma Trần Đức Thành

Năm sinh: 06/01/1958
Chịu chức: 03/11/1999
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Gò Dầu
Địa chỉ: Rạch Sơn, Gò Dầu, TN.