Clock-Time

Linh mục Phêrô Trần Thái Phong

Năm sinh: 26/08/1972
Chịu chức: 02/07/2008
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Lộc Hiệp
Địa chỉ: Lộc Hiệp, Lộc Ninh, BP