Clock-Time

Linh mục Phaolô Trần Thanh Danh

Năm sinh: 08/04/1974
Chịu chức: 22/12/2000
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Vinh Sơn(TN)
Địa chỉ: Châu Thành, TN.