Clock-Time

Linh mục Giacôbê Trần Trung Hiếu

Năm sinh: 25/01/1970
Chịu chức: 02/07/2008
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Minh Thạnh
Địa chỉ: Ấp II, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, BD.