Clock-Time

Linh mục Gioan Baotixita Trần Xuân Minh Chánh

Năm sinh: 28/04/1974
Chịu chức: 04/04/2002
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. An Linh
Địa chỉ: An Linh, Phú Giáo, BD.