Clock-Time

Linh mục Phêrô Trương Huy Hoàng

Năm sinh: 10/10/1959
Chịu chức: 25/01/1989
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Tích Thiện
Địa chỉ: Lộc Điền, Lộc Ninh, BP.