Clock-Time

Linh mục Gioan Võ Hoàn Sinh

Năm sinh: 02/08/1956
Chịu chức: 25/01/1989
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Tây Ninh
Địa chỉ: KP. 3, P. 2, TN.