Clock-Time

Linh mục Giêrônimô Trần Văn Thế

Năm sinh: 04/11/1980
Chịu chức: 22/01/2016
Chức vụ: Du học
Giáo xứ: Ý
Địa chỉ: