Clock-Time

Linh mục Giuse Đào Nguyên Thống

Năm sinh: 07/05/1943
Chịu chức: 05/05/1973
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ:
Địa chỉ: