Clock-Time

Linh mục Phêrô Lưu Đức Tân

Năm sinh: 25/03/1937
Chịu chức: 14/05/1968
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: GX. Võng Phan
Địa chỉ: Ấp 2, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD.