Clock-Time

Linh mục Phaolô Nguyễn Ngọc Hưng

Năm sinh: 17/02/1969
Chịu chức: 26/11/1998
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: không còn làm linh mục GP
Địa chỉ: