Clock-Time

Linh mục Micae Nguyễn Văn Minh

Năm sinh: 24/02/1938
Chịu chức: 21/12/1969
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: GX. Lái Thiêu
Địa chỉ: Lái Thiêu, Thuận An, BD.