Clock-Time

Linh mục Tôma Phan Minh Chánh

Năm sinh: 04/08/1937
Chịu chức: 29/04/1967
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: GX. Chánh Thiện
Địa chỉ: Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, BD.