Clock-Time

Linh mục Vinhsơn Trần Minh Khang

Năm sinh: 19/03/1922
Chịu chức: 29/03/1952
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: GX. Phú Long
Địa chỉ: Lái Thiêu, Thuận An, BD.