Clock-Time

Linh mục Giuse Trần Thái Hiến

Năm sinh: 26/01/1926
Chịu chức: 02/07/1955
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: Tu Hội Sống Thánh Thể
Địa chỉ: KP. 1, Phước Vĩnh, Phú Giáo, BD