Clock-Time

Linh mục Giuse Hoàng Đình Khái

Năm sinh: 07/03/1981
Chịu chức: 02/12/2017
Chức vụ: Phó biệt cư
Giáo xứ: GX. Phước An
Địa chỉ: Phước An, Hớn Quản, BP