Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Anh Tuấn

Năm sinh: 16/05/1983
Chịu chức: 28/11/2014
Chức vụ: Phó biệt cư
Giáo xứ: GX. Tân Hiệp
Địa chỉ: Tân Hiệp, Hớn Quản, BP