Clock-Time

Linh mục Phêrô Nguyễn Chí Công

Năm sinh: 19/02/1979
Chịu chức: 28/11/2014
Chức vụ: Phó biệt cư
Giáo xứ: GX. Minh Đức
Địa chỉ: Minh Đức, Hớn Quản, BP.