Clock-Time

Linh mục Phêrô Trần Văn Ngữ

Năm sinh: 20/01/1982
Chịu chức: 22/01/2016
Chức vụ: Phó biệt cư
Giáo xứ: GX. Nha Bích
Địa chỉ: Nha Bích, Chơn Thành, BP