Clock-Time

Linh mục Gioan Baotixita Hà Trần Phúc

Năm sinh: 31/01/1985
Chịu chức: 08/01/2019
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Thánh Linh
Địa chỉ: Thạnh Tây, Tân Biên, TN