Clock-Time

Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tâm

Năm sinh: 26/05/1979
Chịu chức: 02/12/2017
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Bến Sắn
Địa chỉ: Tân Hiệp, Tân Uyên, BD