Clock-Time

Linh mục Phanxicô Salêsiô Nguyễn Văn Cảnh

Năm sinh: 16/06/1977
Chịu chức: 22/01/2016
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Bình Long
Địa chỉ: Phú An, An Lộc, Bình Long, BP.